sunnuntai 27. syyskuuta 2015

Pelkkää lähteiden kanssa puuhastelua?


Michiganin yliopiston historian pedagogiikan professori Robert B. Bain (2015) kirjoittaa, kuinka Yhdysvalloissa historian opetuksen keskiöön on noussut historiallisen ajattelun ja historian lukutaidon kehittäminen. Tämä on toki hyvä asia, eikä Bainilla ole itse tätä painotusta vastaan mitään. Ongelmaksi Bainin mukaan on kuitenkin muodostunut se, että: “Reading historical texts, particularly snippets of primary sources, has become a proxy for historical thinking in the United States". 
 
Historian taitoja painottava historian kouluopetus lähti liikkeelle 1970-luvulta Isosta-Britanniasta ja levisi sieltä muun muassa anglosaksiseen maailmaan ja Suomeenkin seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Sen myötä  historian opetuksen keskeiseksi ajatukseksi on noussut se, että oppilaan tulisi toimia historiantutkijan tavoin ja työskennellä erilaisen lähdeaineiston parissa. Historian taitoja, historiallista ajattelua ja historian ymmärtämistä on analysoitu useiden tutkijoiden toimesta (esim. Wineburg 1991; 2001; Seixas & Morton 2013; VanSledright 2010). Vaikka historialliselle ajattelulle tai ymmärtämiselle ei olekaan yksiselitteistä käsitettä olekaan, ovat tutkijat varsin yksimielisiä siitä, että historiallinen ajattelu representoituu alkuperäislähteiten kanssa toimimisessa. Tällöin keskeistä on, että oppilas oppii kontekstualisoimaan lähteen, pohtimaan lähteen kirjoittajan intentioita, analysoimaan eri lähteiden tarjoamaan tietoa vertaillen niitä toisiinsa sekä toimimaan ristiriitaisen lähdeaineiston kanssa. 

Bain ei nosta esiin primäärilähteistä napattujen katkelmien kanssa työskentelyä siksi, että hän kritisoisi lähteiden kanssa työskentelyyn tarvittavien taitojen keskeisyyttä historian tutkimuksessa. Sen sijaan hän kritisoi sitä, että historiallinen ajattelu on typistetty pelkäksi irrallisten dokumenttipätkien kanssa puuhasteluksi, josta lopputuloksena oppilaalle ei jää käteen oikeastaan mitään muuta kuin pelkkä lähteen tarjoaman informaatio, jota opiskelija ei kykene edes kontekstualisoimaan menneisyyden tapahtumiin. 

Mistään uudesta keskustelusta tässä ei ole kyse, vaan jo vuosikymmeniä on pohdittu, kuinka paljon sisältötietoa (tietoa tapahtumista, ihmisistä, paikoista, vuosiluvuista jne.) täytyy olla, jotta oppilas kykenee historialliseen ajatteluun. Wineburgin (1991) mukaan olennaista ei ole aiheen sisältötiedon osaaminen, vaan olennaista on kyky orientoitua toimimaan lähdeaineiston kanssa. Tämä näkemys on myöhemmissä tutkimuksissa kyseenalaistettu todeten, etteivät historiantutkijatkaan kykene toimimaan ilman sisältötietoa, jos tarkasteltavaksi aineistoksi vaihdetaankin kirjoitetun dokumentin sijaan jotain heille vierasta, esimerkiksi historiallisen rakennuksen "lukeminen" (Baron 2012). Samoin on todettu, että opiskelijat, jotka eivät hallitse keskeisiä käsitteitä, ovat kykenemättömiä kontekstualisoimaan lähteitä (ks. Van Boxtel & Van Drie 2012). Sisältökaanonin opettamisen perään ei Bain ole huutelemassa, vaan hän huomauttaa, että jos opiskelijalla ei ole näkemystä historian suurista linjoista, ei dokumenttipätkien kanssa työskentely kehitä riittävästi opiskelijan historiatietoisuutta eikä historiallista ajattelua. 

Itse viime vuoden kalifornialaisia historiantunteja seuranneena ymmärrän hyvin Bainin huolen. Opettajat, joiden tunneilla vierailin, olivat aivan huippuja. He olivat valmistaneet loistavia lähteisiin perustuvia tehtäviä, joita oppitunneilla käsiteltiin. En kuitenkaan voinut välttyä siltä ajatukselta, että oppitunnit eivät niinkään olleet historian kuin äidinkielen oppitunteja ja vieläpä lukutaidon harjoittamista. Sen sijaan, että dokumentteja oltaisiin kontekstualisoitu, pohdittu niiden välisiä suhteita, lähestytty niitä historialle tyypillisten käsitteiden kautta tai vaikkapa kehitetty historiallista empatiaa, jäi lähteiden kanssa toimiminen lähteiden ääneenlukemiseksi ja niiden keskeisen sisällön alleviivaukseksi tai taulukoinniksi. Historian tunneilta puuttui historia.

Suomalaiseen historianopetuksen on syksyllä 2016 voimaan tulevien opetussunnitelmien myötä tulossa entistä selkeämmin historian tekstitaidot. Itse otan tämän uudistuksen ilolla vastaan. Pelko siitä, että sisältötiedon opettaminen katoaisi meillä Suomessa lähitulevaisuudessa historiantunneilta, on varmasti turha, sen verran keskeisessä asemassa se on käytännön kouluopetuksessa taitopainotteisista opetussuunnitelmista huolimatta ollut. Toivottavaa sen sijaan on, että historian tekstitaitojen oppiminen ei jää vain kirjoitettujen dokumenttien kanssa näpertelyksi, vaan lähtee liikkeelle historiatieteelle tyypillisistä tiedonmuodostusperiaatteista ja tätä kautta avaa teitä kriittiselle ajattelulle ja ymmärtämiselle.

Lähteet: 

Bain, R. B. 2015. Commentary: into the Swampy Lowlands of Important Problems. Teoksessa: K. Ercikan & P. Seixas (toim.) New directions in Assessing Historical Thinking. New York: Routledge.

Baron, C. 2012. Understanding historical thinking at historic sites. Journal of Educational Psychology 104(3), 833–847.

Van Boxtel, C., & Van Drie, J. 2012. "That's in the time of the Romans!" Knowlegde and strategies students use to contextualize historical images and documents. Cognition and Instruction, 30(2), 1 -33.
Seixas, P. & Morton, T. 2013. The Big Six Historical Thinking Concepts. Toronto: Nelson Education.

VanSledright, B. A. 2010. What does it mean to think historically… and how do you teach it? Teoksessa W. C. Parker (toim.) Social studies today: Research and practice. New York: Routledge, 113–120.

Wineburg, S. 2001. Historical thinking and other unnatural Acts. Charting the future of teaching the past. Philadelphia: Temple University Press.

Wineburg, S. S. 1991. Historical problem solving: A study of the cognitive processes used in the evaluation of documentary and pictorial evidence. Journal of Educational Psychology, 83(1), 73–87.


3 kommenttia:

 1. Hyvä kirjoitus Anna, kiitos siitä! Itse olen lähestynyt sisällöt vs. taidot -ongelmaa jonkun aikaa muna-kana -tyyppisenä motivoinnin ongelmana. Tarkoitan sitä, että kuten tuot ilmi Bainin suulla, mikäli opiskelijoilla ei ole tietoja menneisyydestä, eivät he pääse alkuperäislähteiden kanssa puusta kovin pitkälle (tämä siis pätee myös tutkijoihin). Mielestäni kysymys on siitä, että näissä tapauksissa alkuperäislähteiden ymmärtämättömyys pitäisi johtaa ajallisen kontekstin (eli niiden tietojen) lisäämiseen, jolloin alkuperäislähteiden tarjoama tieto tulee ymmärrettäväksi.

  Toisin tai tarkemmin sanottuna, alkuperäislähdetyöskentelyn pitäisi mielestäni lisätä samaan aikaan sekä taitoja että tietoja. Mikäli tämä tehdään hyvin, on tietojen lisääntyminen huomaamatonta, koska se tapahtuu oppijan omasta tahdosta, kun hänen on pakko ottaa selvää tietoja kontektista, jotta osaa asettaa lähteen tiedot oikeaan paikkaan, jolloin asia tulee ymmärrettäväksi. Itse koen, että tällainen oppiminen on erinomaisen motivoivaa, koska siinä joutuu ajattelemaan itse.

  VastaaPoista
 2. Näinpä se juurikin on. Itse olen juuri pohdiskellut tätä "pariskuntaa" (sisällöt & taidot) kun olen pohtinut miten historian opiskelusta voisi saada esim. lukiossa yksilöllisempää á la Pekka Peuran matematiikka. Tässä oikeastaan tullaan osittain siihen ongelmaan, mistä kirjoitin jo omassa blogitekstissäni eli että historian (tiede&oppiaine) sisältämä materiaali on niin laaja, että tiedot&taidot -työskentelyssä voi äkkiä hukkua tietoon, jolloin olennainen häviää.

  VastaaPoista
 3. Juuri näin Matti. Näkisin, että ongelma saattaa olla tietopainotteisuudessa; tietotavoitteista ei karsita (tai ei uskalleta karsia). Mutta jos ajattelisimme, että historiassa on todella taitoja, ja niitä taitoja voi saavuttaa riippumatta siitä, mitä yksittäistä ajallista kontekstia ja sen sisältämää tietoa menneessä tarkastellaan, tietotavoite nähdäkseni katoaa itsessään. Tämä kuitenkin vaatisi kohtuullisen suurta ajattelumallin muutosta yhtäältä siksi, että taitopuoli on lasten kengissä; toisaalta siksi, että on poliittinen valinta päättää mitkä tiedot menneisyydessä tai menneisyyden ajallinen konteksti ovat tärkeitä.

  VastaaPoista